weryfikacja ubezpieczenia pacjenta

Systemem umożliwiającym natychmiastowe potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców).

Informacje zgromadzone w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie według danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS i przedstawiają prawo pacjenta do świadczeń w dniu, w którym dokonano sprawdzenia.
Aby potwierdzić prawo do świadczeń wystarczy podać w przychodni, szpitalu czy gabinecie lekarskim swój numer PESEL oraz potwierdzić swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów:
- dowodem osobistym;
- paszportem;
- prawem jazdy.

W przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18 r.ż., należy okazać legitymację szkolną. Dzięki Zintegrowanemu Informatorowi Pacjenta pacjent ma możliwość sprawdzenia przed wizytą u lekarza swojego prawa do świadczeń. Wystarczy wejść na stronę ZIP i przejść do zakładki Prawo do świadczeń, a następnie zalogować się (jeśli pacjent nie posiada konta w ZIP - należy się zarejestrować się, aby uzyskać dostęp do swoich danych).

W przypadku dziecka do 3. (trzeciego) miesiąca życia, które nie ma jeszcze nadanego własnego numeru PESEL, prawo do świadczeń powinno zostać potwierdzone numerem PESEL rodzica lub opiekuna dziecka.

W przypadku pacjenta, który ma prawo do świadczeń na podstawie tzw. przepisów unijnych*, nie następuje weryfikowanie przez system eWUŚ. W takim przypadku pacjent zobowiązany jest do okazania jednego z wymienionych dokumentów wydanych przez instytucję innego państwa UE/EFTA:
- Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ),
- Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ,
- Poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- formularza E112/S2/S3,
- formularza E123/DA1. 

Drogi pacjencie, jeśli jesteś przekonany, że masz prawo do świadczeń, a system eWUŚ nie potwierdza w danym dniu Twoich uprawnień, możesz je potwierdzić za pomocą innych dokumentów, np. zaświadczeniem z zakładu pracy, legitymacją emeryta lub rencisty lub aktualnym zgłoszeniem do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli musisz skorzystać ze świadczeń, a nie masz przy sobie takiego dokumentu, masz prawo złożyć stosowne oświadczenie o swoim prawie do świadczeń. Druk oświadczenia dostępny jest w Rejestracji. Należy pamiętać o prawidłowym uzupełnieniu dokumentu, tzn. podaniu następujących danych:
- imię i nazwisko;
- adres zamieszkania;
- numer PESEL;
- rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość;
- podstawę prawną do świadczeń.
Jeżeli jesteś przedstawicielem lub opiekunem osoby małoletniej lub nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie, oprócz danych Twojego podopiecznego musi zawierać dodatkowo Twoje dane - imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL i rodzaj dokumentów potwierdzającego Twoją tożsamość. Poniżej zamieszczono wzory oświadczeń wraz z instrukcją ich wypełnienia. 
Pacjencie, jeśli złożysz oświadczenie o posiadaniu prawa do świadczeń uprawnień, wiedząc, że nie masz takich uprawnień, możesz zostać obciążony kosztami udzielonych Ci świadczeń opieki zdrowotnej.