recepty i leki


Każda osoba uprawniona do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, tzn. posiadająca aktualne ubezpieczenie, ma prawo do korzystania z refundowanych produktów (leków, materiałów opatrunkowych itp.)

Podstawą ich wydania jest recepta wystawiona przez lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera, pielęgniarkę i położną, które to osoby posiadają uprawnienia do wystawiania recept. Receptę na leki refundowane pacjent może zrealizować w każdej aptece (lub punkcie aptecznym), która zawarła umowę z NFZ na realizację recept. Taka apteka oznaczona jest specjalną tablicą lub nalepką umieszczoną w widocznym i łatwo dostępnym miejscu, zawierającą informację o zawarciu umowy oraz widoczne z zewnątrz logo NFZ. Aby zapisany na recepcie lek refundowany mógł być wydany z właściwą odpłatnością, recepta powinna być opatrzona unikalnym numerem nadanym przez NFZ i zawierać odpowiednie informacje dotyczące świadczeniodawcy, osoby przepisującej leki, dane pacjenta oraz niezbędne informacje dotyczące przepisywanych leków.
Jakie dane pacjenta powinny być umieszczone na recepcie:
-  imię i nazwisko,
- adres (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli nadano)
- wiek – w przypadku pacjenta do lat 18, o ile nie można go ustalić na podstawie numeru PESEL znajdującego się na recepcie,
- kod uprawnień dodatkowych pacjenta, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, jeżeli dotyczy,
- numer poświadczenia, w przypadku korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, a w razie braku tego poświadczenia – numer dokumentu uprawniającego do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji wystawionego przez właściwą instytucję zagraniczną,
- numer PESEL – jeżeli dotyczy, a w przypadku dziecka nieposiadającego numeru PESEL lub niemożności ustalenia tego numeru – numer PESEL przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego wraz z adnotacją o zamieszczeniu numeru PESEL osoby innej niż pacjent i podpisem osoby uprawnionej, w przypadku pacjenta, który skończył 75 rok życia, nieposiadającego numeru pesel – datę jego urodzenia,
- numer paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość – w przypadku cudzoziemca niebędącego osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, a w przypadku osoby posiadającej Kartę Polaka – numer Karty Polaka;
- numer oddziału wojewódzkiego NFZ; w przypadku gdy adres pacjenta nie jest zgodny z numerem oddziału wojewódzkiego Funduszu, osoba wydająca może zrealizować receptę, jeżeli przysługują Ci uprawnienia dodatkowe, osoba wystawiająca receptę powinna umieścić na niej właściwy kod.
Prawidłowo wystawiona recepta musi także posiadać datę wystawienia, datę realizacji od (jeżeli jej nie określono - znak X) oraz zostać opatrzona odręcznym podpisem i danymi osoby wystawiającej receptę - w formie nadruku, pieczątki lub naklejki. Odręcznym podpisem i odciskiem pieczątki osoby wypisującej powinna być opatrzona także każda poprawka. 
Na jednej recepcie może zostać przepisanych do 5 (pięciu) różnych leków gotowych, środków spożywczych, wyrobów medycznych. Osoba przepisująca leki na recepcie lekarskiej może wystawić do 12 (dwanaście) recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 360 (trzysta sześćdziesiąt) dni, z zastrzeżeniem , że na jednej recepcie nie można przypisać leku na więcej niż 120 (sto dwadzieścia) dni stosowania. 
Przypominamy, iż pacjentowi przebywającemu i leczonemu w szpitalu przysługują w ramach tego leczenia wszystkie niezbędne świadczenia - także leki. Przy wypisie ze szpitala lekarz powinien wystawić pacjentowi receptę na niezbędne leki wymienione w karcie informacyjnej.
Recepty wystawione przez lekarza lub felczera nie są ważne bezterminowo. Najczęściej ważność recepty wynosi 30 (trzydzieści) dni od daty jej wystawienia lub od wyznaczonej daty realizacji - jeśli taka została określona na recepcie. Od tej reguły są jednak wyjątki. Termin realizacji wystawionych recept nie może przekroczyć:
-  antybiotyki - 7 (siedmiu) dni od daty wystawienia,
- preparaty immunologiczne - 90 (dziewięćdziesięciu) dni od daty wystawienia,
- leki sprowadzane z zagranicy - 120 (stu dwudziestu) dni od daty wystawienia.

Szczegółowe informacje o refundacji leków znaleźć można na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia w zakładce "Leki".