przywileje i uprawnienia

Niektórym pacjentom przysługują uprawnienia szczególne takie jak np. bezpłatne leki, korzystanie ze świadczeń bez skierowania oraz poza kolejnością, czy też pobyt w sanatorium. Zakres takich uprawnień może być różny w zależności od tego, do jakiej grupy uprzywilejowanych pacjent należy.

Od 1 stycznia 2017 roku poszerzył się krąg osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych w aptekach! Informujemy, iż w związku z wejściem w życie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, która zgodnie z par. 18 wprowadza m.in. zmianę w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych , rozszerzeniu uległ krąg osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych w aptekach: o kobiety w ciąży i świadczeniobiorców do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadających odpowiednie zaświadczenie. Od 31 sierpnia 2017 r. weszła w życie ustawa z 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej  oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw. Jednym z najważniejszych rozwiązań jest przyznanie działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych prawa do korzystania do świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, a także prawa do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

W związku z powyższym uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością posiadają następujące osoby:
- Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
- Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
- Inwalidzi wojenni i wojskowi,
- Kombatanci, oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
- Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
- Żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
- Weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
- Kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadający zaświadczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.

K-P OW NFZ przypomina, iż korzystanie ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością w szpitalach i ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. W przypadku, gdy nie jest możliwe udzielenie świadczeń w dniu zgłoszenia pacjenta, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. .

Aby skorzystać z przysługującego uprawnienia powinieneś przedstawić odpowiedni dokument potwierdzający dane uprawnienia.