przywileje i uprawnienia

Niektórym pacjentom przysługują uprawnienia szczególne takie jak np. bezpłatne leki, korzystanie ze świadczeń bez skierowania oraz poza kolejnością, czy też pobyt w sanatorium. Zakres takich uprawnień może być różny w zależności od tego, do jakiej grupy uprzywilejowanych pacjent należy.

Od 1 stycznia 2017 roku poszerzył się krąg osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych w aptekach! Informujemy, iż w związku z wejściem w życie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, która zgodnie z par. 18 wprowadza m.in. zmianę w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych , rozszerzeniu uległ krąg osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych w aptekach: o kobiety w ciąży i świadczeniobiorców do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadających odpowiednie zaświadczenie.

W związku z powyższym uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością posiadają następujące osoby: 
- Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, 
- Zasłużeni Dawcy Przeszczepu, 
- Inwalidzi wojenni i wojskowi, 
- Kobiety w ciąży,
- Świadczeniobiorcy do 18 roku życia na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.

K-P OW NFZ przypomina, iż korzystanie ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością w szpitalach i ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. W przypadku, gdy nie jest możliwe udzielenie świadczeń w dniu zgłoszenia pacjenta, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. .

Aby skorzystać z przysługującego uprawnienia powinieneś przedstawić odpowiedni dokument potwierdzający dane uprawnienia.