administrator danych

Szanowni Państwo,
na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych Pacjentów jest SOLMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Powstańców 7a, 86-050 Solec Kujawski, zwana dalej „Przychodnią”. 

Cel zbierania oraz udostępnianie danych
Przychodnia przetwarza dane osobowe Pacjentów w celu ochrony zdrowia, udzielania i zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1938 z późn. zm.) oraz odrębnych przepisów prawa.

Okres przechowywania danych
Dane pacjentów przetwarzane są w formie papierowej i elektronicznej przy zachowaniu stosownych zabezpieczeń. Zgodnie z Art. 29. 1. Ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta SOLMED Sp. z o.o. jako podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres:
- 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
1a) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
2) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
3) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
4) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
2. Po upływie okresów wymienionych w ust. 1 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.
3. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 1, do postępowania z dokumentacją medyczną będącą materiałem archiwalnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1086), stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 2 i 2b tej ustawy.

Udostępnianie danych osobowych
Dane osobowe Pacjentów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2017, poz. 1318). Dane mogą zostać udostępnione również podmiotom współpracującym z naszą Przychodnią w celu realizacji usług medycznych. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego, tzn. spoza UE. 

Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
Pacjenci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych (o ile nie jest sprzeczne z przepisami prawa, np. w kwestii stanu zdrowia).
W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji; e-mail: solmed@solmed.eu;  tel. 52-387-12-29, 52-387-13-20

Obowiązek podania danych
Obowiązek podania danych wynika z właściwych przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Prawo do wniesienia skargi. 
Każdemu Pacjentowi, który uważa, iż jego dane osobowe są przetwarzane w sposób niewłaściwy przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

 

 

ZAPEWNIAMY, IŻ PAŃSTWA DANE SĄ PRZECHOWYWANE W SPOSÓB PRAWIDŁOWY PRZY ZACHOWANIU WSZELKICH PRZEPISÓW I NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW BEZPIECZEŃSTWA.