PROGRAM WSPARCIA DLA RODZIN

przez Biuro Solmed
Odsłony: 1112

PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN "ZA ŻYCIEM"

Od 1 stycznia 2017 roku rodzice dzieci nieuleczalnie chorych lub ciężko upośledzonych otrzymywać będą wsparcie w ramach kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", które w Solcu Kujawskim realizowane będzie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim. W ramach wsparcia osobom kwalifikującym się na w/w świadczenie przysługiwało będzie jednorazowe świadczenie pieniężne oraz wsparcie asystenta rodziny, który m.in. będzie opracowywał katalog pomocy, występował w imieniu podopiecznych do instytucji zdrowia czy wypłacających świadczenia.

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł wypłacane będzie przez Sekcję świadczeń rodzinnych i spraw alimentacyjnych oraz świadczeń  wychowawczych znajdujących się w budynku byłej Szkoły Zawodowej przy ul. 23 Stycznia  13 w Solcu Kujawskim po złożeniu wniosku wraz z zaświadczeniami lekarskimi:
- zaświadczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;

- zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10-tego tygodnia ciąży.

Wymóg przedstawienia zaświadczenia, potwierdzającego pozostawanie pod opieka medyczną nie później niż od 10-tego tygodnia ciąży, nie dotyczy opiekuna prawnego i faktycznego oraz osoby, która przysposobiła małoletniego. Rodzic czy też opiekun nie otrzyma świadczenia, jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie oraz w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, np. w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Aby skorzystać ze świadczenia, należy złożyć wniosek w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Przykład:

Dziecko urodziło się 6 czerwca 2016 r., zatem ostatnim dniem umożliwiającym złożenie wniosku będzie 6 czerwca 2017 r.

Dziecko urodziło się 1 stycznia 2016 r., zatem ostatnim dniem umożliwiającym złożenie wniosku będzie 2 stycznia 2017 r. (1 stycznia jest dniem ustawowo wolnym od pracy, dlatego termin "przesuwa" się na kolejny dzień roboczy).

 

 

Leave your comments

Comments

  • No comments found