Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zasad funkcjonowania przychodni oraz udzielania świadczeń w ramach NFZ

Jeżeli pacjent nie może stawić się na umówioną wizytę lub zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym placówkę medyczną. Może tego dokonać telefonicznie lub osobiście.

Pacjent, który nie może stawić się w poradni lub zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę. Pacjent powinien także powiadomić świadczeniodawcę o wszelkich zmianach adresu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, które podał przy wpisywaniu się na listę oczekujących. Brak aktualnych informacji utrudni lub uniemożliwi świadczeniodawcy kontakt z pacjentem, np. z powodu zmiany planowanego terminu udzielenia świadczenia. W razie pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, które może wskazywać na potrzebę wcześniejszego udzielenia świadczenia, pacjent jest zobowiązany poinformować o tym świadczeniodawcę. Wówczas, ze względów medycznych, należy odpowiednio skorygować termin udzielenia świadczenia. Podstawą przesunięcia na liście jest wtedy zaświadczenie lekarskie, adnotacja lekarza kierującego na skierowaniu lub osobista kwalifikacja przez świadczeniodawcę ( przy zgłoszeniu osobistym). Jeżeli pacjent nie stawi się i świadczeniodawcy w wyznaczonym dniu bez powiadomienia, zostaje skreślony z listy.

Skreślenia dokonuje się również między innymi w przypadku:
- wykonania świadczenia przez świadczeniodawcę, u którego pacjent był zapisany;
- powiadomienia przez pacjenta wpisanego na listę oczekujących o rezygnacji;
- zaprzestania wykonania danego rodzaju świadczenia przez świadczeniodawcę, u którego pacjent był zapisany;
- przeniesienia pacjenta wpisanego na listę oczekujących na inną listę oczekujących u tego samego świadczeniodawcy;
- zgonu pacjenta wpisanego na listę oczekujących;
- potwierdzonej przez Fundusz informacji, że pacjent znajduje się na liście oczekujących na to samo świadczenie u innego świadczeniodawcy.
W wypadku skreślenia pacjenta, na liście odnotowywania jest data oraz powód skreślenia.

W SOLMED Sp. z o.o. można wykonać badania profilaktyczne. Dokładny wykaz wykonywanych badań znajdą Państwo w Przychodni na tablicy informacyjnej umieszczonej przy Rejestracji oraz w Punkcie Pobierania Materiału do Badań (PPMdB).
Badania wykonywane są od poniedziałku do piątku w godz. 07:00-08:30 w PPMdB. Skierowanie na badania laboratoryjne ważne jest 1 miesiąc. Mocz przyjmowany jest wyłącznie w plastikowych próbówkach (do odbioru w Gabinecie Zabiegowym lub w Rejestracji).
Krew na krzywą cukrową pobierana jest we wtorki i czwartki od godz. 07:00 – pacjenci wchodzą w tym przypadku poza kolejnością.
Po odbiór wyników można zgłaszać się następnego dnia do Rejestracji Przychodni w godz. 10:00-17:00.
Badania mogą być wykonywanie na podstawie skierowania od lekarza - wówczas są bezpłatne (zgodnie z wykazem badań diagnostycznych refundowanych przez NFZ, jak również bez skierowania (diagnostyka komercyjna). Poniżej zamieszczono cennik badań laboratoryjnych obowiązujący w SOLMED Sp. z o.o.

Istnieje możliwość wykonania w naszej placówce badania USG tarczycy, szyi, brzucha a także badań USG z zakresu chirurgiczno-ortopedycznego.
Badania wykonywane są w środy i czwartki w godz. 10:00-12:00. Od lipca 2014 r. zwiększyliśmy dla Państwa dostępność do świadczeń z zakresu RTG.
Zdjęcia rentgenowskie wykonywane są od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-17:00 na podstawie okazanego skierowania.
W celu uzyskania bliższych informacji w powyższej kwestii prosimy o kontakt pod nr. tel. 52-387-12-29 wew. 4.

Zgłaszając się do wybranego świadczeniodawcy pacjent powinien przedstawić (oprócz potwierdzenia prawa do świadczeń) ważne skierowanie. Jest ono dokumentem wymaganym przy dostępie do badań diagnostycznych oraz świadczeń realizowanych w ramach: - ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, - leczenia szpitalnego, - leczenia uzdrowiskowego, - rehabilitacji leczniczej, - opieki nad przewlekle chorymi.
WAŻNE! Skierowanie nie jest wymagane w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia! Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć, czy szpitalnego oddziału ratunkowego. Jeżeli w karcie informacyjnej wskazana jest kontynuacja leczenia, skierowanie powinien wystawić lekarz prowadzący leczenie pacjenta w szpitalu. Na podstawie jednego skierowania pacjent może się zarejestrować tylko w jednej placówce udzielającej świadczeń w danym zakresie. Pacjenci wymagający większej niż jedna liczby porad specjalistycznych z danej przyczyny, przedstawiają skierowanie tylko przy pierwszorazowym zgłoszeniu się do wybranej poradni specjalistycznej.
Skierowanie nie jest potrzebne do następujących lekarzy specjalistów:
- ginekologa i położnika,
- onkologa,
- psychiatry,
- wenerologa,
- dentysty.
Wymóg posiadania skierowania do specjalisty, co do zasady, nie dotyczy: inwalidów wojennych, wojskowych, osób represjonowanych, kombatantów, cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, weteranów poszkodowanych i uprawnionych żołnierzy lub pracowników (w zakresie urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa), osób chorych na gruźlicę oraz zakażonych wirusem HIV.

Świadczeniodawca to np. lekarz, pielęgniarka, położna, gabinet stomatologiczny, poradnia, szpital czy gabinet fizykoterapii, który udziela świadczeń na podstawie umowy z NFZ.
Do jego podstawowych zadań i obowiązków należą:
- opieka i udzielanie pomocy medycznej pacjentom zgodnie z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
- wykonywanie świadczeń przez uprawnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje osoby;
- przyjmowanie pacjentów w pomieszczeniach, wyposażonych w certyfikaty, atestowany sprzęt medyczny, odpowiadających określonym standardom;
- przyjmowanie pacjentów w ustalonym, możliwie najkrótszym terminie;
- przestrzeganie praw pacjenta;
- rejestracja pacjentów, informowanie pacjentów i stanie ich zdrowia.

WAŻNE! Lekarz udzielający świadczeń w ramach umowy z NFZ nie może w godzinach wykazanych w harmonogramie pracy udzielać świadczeń odpłatnie (komercyjnie).